HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  22/10/2018 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

22/10/2018 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 22-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘veranderen uitweg’: voor het verbreden van de uitweg (in de bocht, nabij nr. 26a) ten behoeve van het bedrijfspand op De Hooge Hoek 24 te Renswoude (verzonden op 8 oktober 2018);
  2. Activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ en ‘maken uitweg’: voor het bouwen van 18 koopwoningen op de herontwikkellocatie aan de Taets van Amerongenweg te Renswoude (verzonden op 11 oktober 2018);
  3. Activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ en ‘maken uitweg’: voor het bouwen van 45 huurwoningen op de herontwikkellocatie aan de Taets van Amerongenweg te Renswoude (verzonden op 11 oktober 2018);
  4. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 3 populieren voor het bedrijfspand op het adres Groot Overeem 21 te Renswoude (verzonden op 15 oktober 2018).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)