HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  22/10/2018 Ontwerp-bestemmingsplan ‘Barneveldsestraat 11-11a’

22/10/2018 Ontwerp-bestemmingsplan ‘Barneveldsestraat 11-11a’

Dit item is verlopen op 22-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Barneveldsestraat 11’ gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op dit perceel ook detailhandel in de vorm van een rijwielhandel toe te staan. Verder regelt het plan dat de bedrijfsbestemming van de woning op de Barneveldsestraat 11a wordt gewijzigd in een woonbestemming.

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken zal vanaf 23 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude). Tot 4 december 2018 worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over het ontwerp naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk.

Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Renswoude

Postbus 8

3927 ZL  RENSWOUDE

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw E. Zech.

Voor meer informatie: Mw. E. Zech ,0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl