HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  20/05/2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

20/05/2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 20-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen/ legaliseren van een parkeerterrein inclusief landschappelijke inpassing en het verplaatsen van de vuilwinplaats van het Waterschap op de percelen G 555 en 850 te Renswoude, gelegen tussen de Kooiweg en de Zijde Wetering te Renswoude en de Kruisboog te Veenendaal (verzonden op 15 mei 2019).

Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, het uitvoeren van een werk of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl