HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  19/11/2018 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

19/11/2018 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 19-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-11-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

 1. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren van een veranda naast de woning op het adres Wilgenlaan 45 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 1 november 2018);
 2. Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een hekwerk met toegangspoorten op het kadastrale perceel C 3565, naast Molenstraat 34 te Renswoude (verzonden op 2 november 2018);
 3. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van 5 vlaggenmasten op het sportpark van v.v. Renswoude op het adres De Hokhorst 5 te Renswoude (verzonden op 2 november 2018);
 4. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het herbouwen van een berging bij de woning op het adres De Kweek 20 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 28.1 onder c van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 8 november 2018);
 5. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een erfafscheiding en een tuinhuis achter de woning op het adres Kwikstaartweide 2 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 8  november 2018).

  Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

  Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

  Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)