HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  19/05/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen

19/05/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 18-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-05-2021

  1. Sportparklaan 2: plaatsen overkapping en schutting; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 6 mei 2021);
  2. Hopeseweg 32: bouwen nieuwe pluimveestal; activiteit ‘bouwen’ en ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ (verzonden op 12 mei 2021).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor eenieder ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak). Bent u belanghebbende en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl