HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  19/05/2021 Ontwerpbesluit verschuiven bouwvlak Utrechtseweg 10b

19/05/2021 Ontwerpbesluit verschuiven bouwvlak Utrechtseweg 10b

Dit item is verlopen op 18-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-05-2021

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het bouwvlak van perceel Utrechtseweg 10b te Renswoude met tien procent in noordelijke richting te vergroten om daarmee een uitbreiding van het bestaande bedrijfspand (kantoorruimte en showroom) mogelijk te maken.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van het gemeentehuis. Om het ontwerp-wijzigingsplan in te zien, kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie).  Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.Belanghebbenden kunnen tot 30 juni 2021 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met de heer M. Wentzel.

Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, 0318- 578 150 of ruimtelijkeplannen@renswoude.nl