HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  15/07/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

15/07/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 15-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een uitbouw achter de woning en een vervangende berging naast de woning op het adres Van der Sevenderlaan 32 te Renswoude (verzonden op 27 juni 2019);
  2. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een vervangend verdeelstation/ transformatorhuis achter de brandweerkazerne op het adres Dorpsstraat 117 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 3 juli 2019).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl