HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  15/06/2021 Ontwerpbesluit wijzigingsplan Molenstraat 24

15/06/2021 Ontwerpbesluit wijzigingsplan Molenstraat 24

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2021

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de bestemming van perceel Molenstraat 24 te Renswoude te wijzigen van ‘wonen en tuin’ naar ‘bedrijventerrein’.  Daarmee wordt de (burger)woning omgezet in een bedrijfswoning en kan de initiatiefnemer op termijn de bestaande bedrijfsbebouwing uitbreiden.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek & Sociaal Domein, taakveld VHT, van het gemeentehuis. Om het ontwerpbesluit in te zien, kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie). Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2021 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met de heer M.Wentzel. Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, 0318- 578 150 of ruimtelijkeplannen@renswoude.nl