HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  13/01/2020 Gewijzigde Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning Grebbelounge (Buursteeg 2)

13/01/2020 Gewijzigde Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning Grebbelounge (Buursteeg 2)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-01-2020

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat besloten is om op grond van de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening  een gewijzigde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning te verlenen aan:

§ de heer C.G. Haalboom voor het uitoefenen en exploiteren van het restaurant Grebbelounge in de inrichting op het adres Buursteeg 2 te Renswoude. De wijziging betreft een verruiming van de openingstijden (verzonden op 9 januari 2020).

Wanneer u meent door beide of één van deze vergunningen rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan de burgemeester van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Indien sprake is van een spoedeisend belang, kunt u – tegelijk met het maken van bezwaar bij de burgemeester – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op. Aan de procedure voor voorlopige voorzieningen zijn kosten verbonden. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl