HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  11/03/2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

11/03/2019 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Dit item is verlopen op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-03-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure:

-    Activiteit ‘veranderen inrichting’ (wijziging dieraantallen en vervangen luchtwasser) op het adres Biesbosserweg 20 te Renswoude.

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 12 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en is in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel
(tel: 0318 – 57 81 61 op ma,di,do/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl)