HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  11/02/2019 Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a

11/02/2019 Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-02-2019

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Barneveldestraat 11-11a’ ongewijzigd vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er op dit perceel ook een fietsenzaak mag worden gevestigd, naast de bedrijven die hier op grond van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ al aanwezig mogen zijn. Verder regelt het nu vastgestelde bestemmingsplan dat de woning op Barneveldsestraat 11a de woonbestemming krijgt.

Genoemd bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bovendien ligt het plan vanaf 12 februari 2019 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente Renswoude.                                                                                                                  

Tot 26 maart 2019 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Barneveldsestraat 11-11a’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan.

Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS . Voor zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl