HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  10/02/2020 Wet milieubeheer

10/02/2020 Wet milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-02-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

ontvangstdatum verzoek: 2 januari 2020

inrichting:                             grandcafé Di Tutto             

adres:                                  Dorpsplein 2 in Renswoude

betreft:                                 lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding via een vetafscheider        

Ter inzage

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00). Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.