HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  10/02/2020 Vastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6

10/02/2020 Vastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-02-2020

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Utrechtseweg 6’ ongewijzigd vastgesteld. Met dit plan wordt de huidige woonbestemming omgezet in de bestemming ‘Bedrijventerrein’. 

Het vastgestelde plan ligt ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein  (taakveld VTH) van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4, 3927 BD te Renswoude. Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot 24 maart 2020 kan tegen het besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren heeft gebracht, of
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen.

Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS. Voor zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl