HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  09/09/2020 Verleende omgevingsvergunning kleine windmolen Wittenoordeweg 6

09/09/2020 Verleende omgevingsvergunning kleine windmolen Wittenoordeweg 6

Dit item is verlopen op 09-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een windmolen van 15 meter hoog (tiphoogte 21 meter) achter de agrarische bebouwing op de Wittenoordseweg 6 in Renswoude.

Namens de raad is tevens de verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De vergunning is verleend voor maximaal 25 jaar.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 september 2020 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met mevrouw Zech om de vergunning in te zien. De vergunning kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Instellen beroep

Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, of kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u beroep instellen tegen de verleende vergunning. Dit doet u door binnen zes weken na de terinzagelegging een beroepschrift te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de vergunning. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl