HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  09/09/2019 - Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

09/09/2019 - Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van het bijgebouw achter de woning op de Meidoornlaan 4 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 28.1, onder c van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 29 augustus 2019).


    Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

    Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

    Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)