HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  08/10/2018 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

08/10/2018 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 11-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het verleggen van een deel van de Zijdewetering ter hoogte van de Kooiweg en de A12 te Renswoude en de Gildetrom en de Kruisboog te Veenendaal (verzonden op 21 september 2018);
  2. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen van een kabeltracé van Veenendaal naar Renswoude via een deel van de Kooiweg en de Emminkhuizerlaan, de gehele Biesbosserweg en delen van de Oude Holleweg, de Nijborg en de Utrechtseweg (verzonden op 24 september 2018);
  3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het bouwen van een tuinmuur achter de woning op het adres Dorpsstraat 65 te Renswoude (verzonden op 27 september 2018).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor meer informatie:

Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl