HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  08/04/2019 - Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019

08/04/2019 - Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019

Dit item is verlopen op 12-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-04-2019

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement  een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

 1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op  maandag 20 mei 2019 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
 3. Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift gevoegd te worden.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen

  B. MONDELING  VERZOEK

 1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling

  (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming

  (22 mei 2019).

  Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

  Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

  Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/ haar kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

  Stemmen bij volmacht

  De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

  A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.

  Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/zij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
 4. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

  B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

  Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.

  Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4, telefoonnummer 0318-578151.

  De burgemeester voornoemd,

  P. Doornenbal-van der Vlist