HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  07/10/2020 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

07/10/2020 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 07-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-10-2020
  1. Arnhemseweg 3: plaatsen tijdelijk paviljoen naast restaurant; activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 23 september 2020);
  2. Utrechtseweg 5: intern vergroten en veranderen van de woonboerderij; activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ en ‘veranderen monument’ (verzonden op 24 september 2020);
  3. Barneveldsestraat 35: kap 9 eiken langs de oprit vanaf de Wittenoordseweg; activiteit ‘vellen houtopstand (kappen)’ (verzonden op 25 september 2020).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, uitvoeren van werken of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl