HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  06/05/2020 Wet milieubeheer

06/05/2020 Wet milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:

besluitdatum: 4 mei 2020

inrichting:       EIROEM

adres:            Nijborg 3 in Renswoude

betreft:           lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een vetafscheider en slibvangput

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

-           de naam en het adres van de indiener;

-           een handtekening;

-           de dagtekening;

-           een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

-           de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg 088 – 022 50 00, mede in verband met aangepaste werkwijze door de coronacrisis)
  • Gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude.