HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  06/05/2020 Vastgesteld bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8

06/05/2020 Vastgesteld bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2020

De gemeenteraad heeft op 14 april 2020 het bestemmingsplan ‘Emminkhuizerlaan 8’ ongewijzigd vastgesteld.

Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen op het perceel Emminkhuizerlaan 8 te Renswoude in afwijking van het geldende bestemmingsplan:

  • Vergroting bouwvlak ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
  • Splitsing van de monumentale boerderijwoning.

Genoemd bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bovendien ligt het plan vanaf heden gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente Renswoude.

Tot 19 juni 2020 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Emminkhuizerlaan 8’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan.

Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS. Voor zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl