HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  06/05/2019 Ontwerp-wijzigingsplan Achter Utrechtseweg 24

06/05/2019 Ontwerp-wijzigingsplan Achter Utrechtseweg 24

Dit item is verlopen op 06-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2019

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het perceel Utrechtseweg 24 te Renswoude te wijzigen van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Dit ten behoeve van het bouwen van (niet-agrarische) bedrijfsbebouwing achter de woning, in plaats van de huidige agrarische opstallen op dit perceel.  Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude).

Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tot 18 juni 2019 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude

Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met mevrouw E. Zech.

Voor meer informatie: Mw. E. Zech 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl