HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  04/11/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

04/11/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 02-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een Canadese tulpenboom voor de woning op De Meent 54 te Renswoude (verzonden op 21 oktober 2019);
  2. Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op de Molenstraat 18 te Renswoude (verzonden op 21 oktober 2019);
  3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van 10 woningen aan de Leeuwerikweide 16 t/m 24 en 54 t/m 62 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 9, onder c van bestemmingsplan ‘Beekweide Plus’ (verzonden op 23 oktober 2019).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)