HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  02/12/2020 - Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur

02/12/2020 - Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2020

De gemeente Renswoude is voornemens een bestemmingsplan vast te stellen waarin de onderwerpen parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur voor het gehele dorp geregeld worden.

Het betreft het vastleggen van reeds bestaand beleid (Nota parkeernormen en Beleidsnotitie kamerverhuur en woningsplitsing) in een bestemmingsplan. Hierdoor wordt voorkomen dat er vergunningen in afwijking van de parkeernota worden verleend. Ook is kamerverhuur en woningsplitsing in principe verboden, maar kan dit door het college van burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen onder voorwaarden worden vergund.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 3 december 2020 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met Marcel Jansen om het ontwerpplan in te zien.

Een ieder kan tot 15 januari 2021 zijn of haar zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken aan de gemeenteraad. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

De raad van de gemeente Renswoude

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met Marcel Jansen.

Voor vragen of meer informatie: Marcel Jansen (0318 – 57 81 53/ m.jansen@renswoude.nl)