HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  02/06/2021 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsvergunning Kastanjelaan 2a Renswoude

02/06/2021 Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsvergunning Kastanjelaan 2a Renswoude

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden voor de Omgevingsvergunning ‘Kastanjelaan 2a, Renswoude’ en de bijbehorende stukken van woensdag 2 juni 2021 tot en met dinsdag 13 juli 2021 ter inzage liggen.

Doel besluit hogere waarden

De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van twaalf appartementen aan de Kastanjelaan 2a in Renswoude. Het bestaande bedrijfspand op het perceel zal worden gesloopt. Omdat de aanvraag omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van zes appartementen, vanwege het wegverkeer op de Dorpsstraat (N224), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de appartementen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Inzien stukken

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien bij het gemeentehuis, Lijsterbeslaan 18 in Renswoude. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het gemeentehuis beperkt geopend en zijn de documenten enkel op afspraak met de planbehandelaar (dhr. M. Wentzel) in te zien. Bel hiervoor met het algemene nummer: 0318 - 578 150.

Indienen zienswijzen

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/21/180504.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht (mevr. B. Jaeqx), 088 - 022 50 00.