HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  01/07/2019 WET MILIEUBEHEER

01/07/2019 WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 01-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:

  • Grondverzetbedrijf Bert van den Brink voor het adres:

Groot Overeem 1 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van 3 juli tot 30 september 2019. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 2 aaneengesloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 uur.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,

telefoon 088 – 022 50 00.