HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Agenda vergaderingen oud  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 22-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Mw. Van der Kolk
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Eedsaflegging door het toegelaten lid van de gemeenteraad, de heer H. Don

3 Vaststelling agenda

4 Verkiezing en beëdiging van de wethouders

5 Onderzoek van de geloofsbrieven van de toegelaten leden van de gemeenteraad die in de plaats komen van de gekozen wethouders

6 Eedsaflegging dan wel afleggen van de belofte door de toegelaten leden van de gemeenteraad die in de plaats komen van de gekozen wethouders

7 Welkomstwoord

8 Spreekrecht burgers/rondvraag raadsleden

9 Ingekomen stukken en mededelingen

10 Vaststelling besluitenlijst 4 maart 2014

Bijgevoegde documenten

11 Bespreking collegeprogramma

12 Voorstel tot vaststelling van het Reglement van Orde van de raadscommissie 2014

13 Benoeming van leden in de Woonruimteadviescommissie

14 Benoeming van leden in de Monumentencommissie

15 Benoeming van een voorzitter, leden en plaatsvervangende leden in de Bezwaarschriftencommissie

16 Benoeming van leden in het bestuur van de Stichting Sporthal ‘De Hokhorst’

17 Benoeming van leden en plaatsvervangende leden in de besturen van diverse gemeenschappelijke regelingen

18 Voorstel tot vaststelling van de verordening basisregistratie personen

19 Voorstel tot 2e wijziging van de legesverordening 2014

20 Voorstel tot het kenbaar maken van uw wensen en bedenkingen inzake de raamovereenkomst juridische samenwerking Jeugdwet regio FoodValley

21 Voorstel tot invoering van precariobelasting (extra)

22 Voorstel inzake eerstelijns gezondheidscentrum (ELGC) (extra)

23 Voorstel inzake ontwikkelopties voormalig rechthuis (extra)

24 Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Groot Overeem (extra)

25 Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Beekweide (extra)

26 Sluiting