HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Officiële opening speelplaats Reigerweide

  (17-10-2018)

  Op vrijdag 19 oktober a.s. is het dan eindelijk zover, de nieuwe speelplaats aan de Reigerweide wordt feestelijk geopend. De feestelijke opening start om 15.30 uur door wethouder Marieke Teunissen en vervolgens kunnen de kinderen naar hartenlust spelen in hun nieuwe speeltuin.

  lees meer
 • Inwoners blijven tevreden over uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  (04-10-2018)

  Cliënttevredenheidsonderzoek afgerond
  Inwoners die gebruik maken van voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zijn daar – net als vorig jaar – positief over. Dat geldt niet alleen voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen, maar ook over de kwaliteit ervan. De meeste inwoners die gebruik maken van WMO-voorzieningen zeggen, dat zij daardoor zelfredzamer zijn (geworden).

  lees meer
 • Renswoude ontvangt op 26 september vijftig Global Leaders

  (26-09-2018)

  Op woensdag 26 september 2018 ontvangt de gemeente Renswoude vijftig Global Leaders. Zij nemen deel aan de Green Destinations Global Leaders conferentie in Arnhem/Nijmegen dat door de provincie Gelderland wordt georganiseerd. Tijdens de conferentie bespreken deskundigen uit 22 landen de internationale trends op het gebied van duurzaam toerisme in Europa, Amerika, Afrika, Azië en Australië.

  lees meer
 • Locatieanalyse huisvesting gemeentehuis

  (19-09-2018)

  De raadscommissie Economie en Financiën heeft op 5 september jl. gesproken over het raadsvoorstel met betrekking tot de toekomstige huisvesting van de gemeente Renswoude. In de vergadering van 2 oktober neemt de gemeenteraad een besluit welke locaties onderzocht zullen worden en waar deze locaties aan moeten voldoen. Ook ligt de wijze van communicatie en participatie voor. U bent hartelijk welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Deze vergadering begint om 19.30 in de raadszaal van het gemeentehuis.

  Wanneer de raad instemt met het communicatie- en participatieplan, zal na 2 oktober zo snel mogelijk een klankbordgroep worden samengesteld. Wij streven hierbij naar een goede afspiegeling van de inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Aan de klankbordgroep wordt gevraagd om het college gedurende het proces van de locatieanalyse te adviseren.

  Wij waarderen uw inbreng! Inmiddels hebben we verschillende suggesties ontvangen als mogelijke locatie voor de toekomstige huisvesting van de gemeente. Deze zullen alle in de locatieanalyse worden betrokken. Wij zullen de gemeenteraad voorstellen om alle suggesties voor mogelijke locatie mee te nemen tot de raadsvergadering van 2 oktober 2018.

  Als u andere ideeën wilt delen of uw mening wilt geven deze locatieanalyse, dan kunt u dat nog steeds doen via info@renswoude.nl

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Check dan www.renswoude.nl/gemeentehuis. Op deze speciale pagina kunt u de meest recente informatie vinden. Verder houden we u op de hoogte via de Heraut, facebook en twitter.

  lees meer
 • Renswoudenaren voelen zich veilig

  (19-09-2018)

  Inwoners van Renswoude voelen zich veilig. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente afgelopen voorjaar heeft gehouden en waarvan de resultaten nu bekend zijn. Vrijwel iedereen die de enquête invulde zegt zich veilig (85%) of redelijk veilig (14%) te voelen. Het gemeentebestuur van Renswoude is blij met deze uitkomsten en gebruikt ze bij het opstellen van een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar.

  De gemeente Renswoude is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente Renswoude heeft zelf een verantwoordelijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar kan dit niet alleen. Zij werkt samen met de buurgemeenten, de politie en de veiligheidsregio, maar ook met inwoners en ondernemers. Veiligheid is van ons allemaal.

  lees meer
 • Huisvesting gemeente Renswoude

  (15-08-2018)

  Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 vast

  (10-07-2018)

  Hoofdkeuzes voor wonen, werken, voorzieningen en buitengebied
  De gemeenteraad van Renswoude heeft op 3 juli 2018 de “Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030” vastgesteld. De omgevingsvisie, die in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers is opgesteld, geeft antwoord op de vraag: “Hoe ziet Renswoude er in 2030 uit?” Renswoude heeft als eerste gemeente van Regio FoodValley een omgevingsvisie vastgesteld.

  lees meer
Archief